Relaties

Hellings Machinebouw B.V. respecteert de privacy van haar klanten en zakenrelaties en streeft ernaar dat alle persoonlijke informatie welke  wordt ontvangen vertrouwelijk zal worden behandeld en zal worden beschermd.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte toe te sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens vertrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (cloud based) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische maatregelen zodat uw persoonlijke gegevens beveiligd of beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige bestuurs-omgeving, die enkel toegankelijk is voor specifieke personen en niet voor het algemeen publiek.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Bent u klant bij ons of heeft u een offerte bij ons opgevraagd, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het eind van het boekjaar waarin het laatste contact is geweest.

Bent u leverancier bij ons of hebben wij bij u een offerte opgevraagd, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het eind van het boekjaar waarin het laatste contact is geweest.

De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij, namelijk het beveiligen van onze goederen en het beschermen van bezoekers en werknemers. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard. Is er een incident vastgelegd, dan worden de betreffende beelden verwijderd nadat dit is afgehandeld.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijgen van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot info@hellingmachinebouw.nl. Ook met meer vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.